วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เกร็ดความรู้ . .เรื่องการจัดการเนื้อหา


คำถามทดสอบความรู้พื้นฐาน


1. การจัดการคืออะไร


ตอบ การจัดการ คือกระบวนการนำทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหารคือ
1. การวางแผน ( Planning )
2. การจัดการองค์การ ( Organizing )
3. การชี้นำ ( Leading )
4. การควบคุม ( Controlling )


2. เนื้อหาคืออะไร


ตอบ ข้อมูลที่มีอยู่หรือที่ได้จากการสืบค้นมา อาจจะเป็นเนื้อหาที่เป็น ข้อความตัวอักษร ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์เอกสารอื่นๆ ก็ได้3. การจัดการเนื้อหาคืออะไร


ตอบ การนำข้อมูลหรือเนื้อหาเข้าสู่ระบบ การตรวจสอบเนื้อหา และการนำเนื้อหาไปเผยแพร่รวมไปถึงการจัดเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นตามความเหมาะสม4. ทำไมเราต้องจัดการเนื้อหา


ตอบ เพราะจะช่วยให้ข้อมูลเป็นจัดระเบียบหมวดหมู่ ทำให้เราสะดวกในการศึกษาและง่ายต่อการการสืบค้นข้อมูล


5. ทำไมถึงต้องมีเรา (คนไอที) ในการจัดการเนื้อหา


ตอบ เพราะปัจจุบันเป็นยุคไอทีซึ่งในตลาดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มีทั้งแบบที่ทำเพื่อการค้าและแบบ โอเพนซอร์ส และคนไอทีนั้นได้มีการศึกษาโปรแกรมโดยตรงเพื่อช่วยในการจัดการเนื้อหาได้ขึ้น สะดวกในการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลหรือเนื้อหา

อ้างอิง : http://www.geocities.com/dol_nida/management.doc

( ขอบคุณ ค่ะ) ^____^
2 ความคิดเห็น: